Obchodní podmínky

Bezpečnost a ochrana informací

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu firmy MICROWEL CZ s.r.o., nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se MICROWEL CZ s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, MICROWEL CZ s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb MICROWEL CZ s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

Práva a povinnosti prodejce

  1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.
  2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).
  3. Prodejce má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
  4. Prodejce má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  5. Prodejce má právo odmítnout objednávku, pokud kupující má neuhrazen závazek po termínu splatnosti.
  6. Prodejce má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

  1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
  2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Záruka a servis

Záruční doba je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Na klimatizační zařízení poskytuje výrobce záruku 36 měsíců a to za podmínek dodržení způsobu montáže dle návodu a pravidelných ročních prohlídek zařízení. Záruční doba začíná plynout ode dne prodeje. Bezplatná záruční oprava nemůže být uplatňována, jestliže jde o poruchy zapříčiněné nesprávnou montáží nebo obsluhou. Právo uplatnit nároky plynoucí ze záruky má uživatel nejpozději poslední den záruční doby. Po uplynutí záruky poskytuje prodejce kupujícímu dále servis na svá zařízení.

Platba (viz. Jak zaplatit)
Dopravní podmínky (viz. Doprava)

Reklamace

Vyřizování reklamací je prováděno podle platných zákonů ČR. Kupující je povinen dodané zboží si prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat o zjištěných vadách firmu MICROWELL CZ s.r.o. Kupující je povinen při reklamaci uvést číslo dodávky a co nejvýstižněji popsat vadu zboží. Pokud spotřebitel uzavřel smlouvu s pomocí prostředků komunikace na dálku, má právo od ní odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

Postup reklamace - objednávání náhradních dílů (soubor se otevře po kliknutí na nadpis)